fbpx

I. Postanowienia ogólne.

.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod www.pitaya.no.

2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.pitaya.no prowadzony jest przez:

Pitaya Anna Mietla
z siedzibą w :
Andebuveien 705A
Andebu 3158
921 257 589

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

 2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

 3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.pitaya.nooraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Towarów przed złożeniem Zamówienia.

7.Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego.

8. Produkty spełniają wymagania prawa norweskiego.
9. Niniejsze zasady i warunki mają zastosowanie do całej sprzedaży towarów (produktów) w
www.pitaya.no.
10. Aby móc dokonywać zakupów na pitaya.no musisz mieć ukończone 18 lat lub dokonywać zakupów pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego.

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach lub wybór opcji zakupu bez rejestracji.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.

4.www.pitaya.nomoże pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przezpitaya.noza zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imiępitaya.no

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody www.pitaya.no.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla pitaya.no

 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Królestwa Norwegii, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

8. Jeżeli Klient zarejestrował się w Sklepie internetowym, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.pitaya.nodokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

3. Kupujący może zamówić jeden lub więcej Towarów spośród oferowanych na Stronie. W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transakcji jeżeli jej realizacja jest niemożliwa z powodu ograniczeń narzucanych przez producenta danego Towaru. O ograniczeniach ilościowych nabycia tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu Zamówienia,

 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 3. wybranej metody płatności,

 4. wybranego sposobu dostawy.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Towarów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Kupującego.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.pitaya.noumowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. www.pitaya.nozastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży Towarów w przypadku, gdy Kupujący nabywa ten Towar w celu dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Oraz zastrzega sobie prawo do kontaktu z nabywca w celu ustalenia przyczyn i rozwiązaniasytuacji.

10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w punkcie 8.

11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku norweskim.

13. Poprzez akceptację przedmiotowego Regulaminu Klient wyraża zgodę na udostępnienie mu do wglądu i/lub pobrania faktury w formie elektronicznej. Udostępnienie faktury w formie elektronicznej wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, za którego prawidłowe wskazanie odpowiedzialny jest Klient. .pitaya.nonie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się przez Klienta do zasad bezpieczeństwa oraz zastrzega sobie możliwość zmiany formatu plików oraz sposobu udostępniania faktury w formie elektronicznej, jak również wprowadzania innych zmian technicznych w tym zakresie.

V. Dostawa i odbiór osobisty.

1. Dokonując zamówienia do godziny 12:00 zamówienie zostanie wysłane jeszcze tego samego dnia
2. Dokonując zamówienia po godzinie 12:00 zamówienie zostanie wysłane następnego dnia roboczego.
3. www.pitaya.no zastrzega sobie prawo do wydłużenie czasu wysyłki w okresach wzmożonej sprzedaży.
4. Normalny czas dostawy niezależny od opcji dostawy wynosi około 1 – 4 dni.
5. W przypadku nie odebrania przesyłki klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.
6. Paczka zostanie wysłana w jeden z poniższych metod:
1. Dostawa do domu
2. Dostawa do skrzynki pocztowej. (jeśli przesyłka jest większa, cięższa lub cenna zostanie ona wysłana do odebrania w punkcie pocztowym)
3. Dostawa do punku odbioru
4. Dostawa do punktu pocztowego lub sklepu pocztowego.
7. www. pitaya.no zastrzega sobie możliwość innej dostawy lub odbioru osobistego w wyjątkowych sytuacjach, na prośbę klienta.
8. Jeśli zamówienie zostanie wysłane jako opakowanie neutralne dla klimatu, przesyłka jest śledzona. Otrzymasz wiadomość SMS z numerem przesyłki, abyś mógł śledzić przesyłkę od momentu jej wysłania, aż do jej nadejścia.

VI. Ceny i metody płatności.

1. Ceny Towarów podawane są w koronach norweskichi zawierają wszystkie składniki, bez kosztów dostawy, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki i opłaty.

2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.

3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. płatnością w systemie PayPal

 2. zapłatą kartą płatniczą w systemie Klarna

 3. przelewem na numer konta bankowego (podany na stronie Sklepu).

4. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w punkcie 3. powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.

5. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu internetowego e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.

6. Płatność za pośrednictwem systemu PayPaljest dokonywana na platformie PayPal. Po wybraniu PayPaljako formy płatności, Klient będzie przekierowany do strony PayPal. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Sklepu internetowego.
7. Płatności dokonywane karta dokonywane są za pośrednictwem platformy Klarna. Twoja transakcja kartą jest wysyłana w postaci zaszyfrowanej. Dzięki temu możesz bezpiecznie płacić, nie martwiąc się, że dane Twojej karty zostały naruszone. Przy płatności kartą należy podać numer karty, datę wygaśnięcia karty, kod CVC, kod 3D Secure. Numery kart 
nie  są przechowywane  przez www.pitaya.no po zakończeniu transakcji. Całkowita kwota zamówienia zostanie pobrana bezpośrednio z Twojego konta.

7. Wszystkie Zamówienia są płatne w koronach norweskich. (NOK)

8. Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa.

9. Dostarczony Towar pozostaje własnością pitaya.no do chwili całkowitej zapłaty.

10. Całkowity koszt zamówienia (wraz z dostawą, kosztami związanymi z płatnością) pojawi się w ostatnim oknem przed płatnością.

VII. Prawo odstąpienia od Umowy.
.1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu (30) dni od dnia zakupu.

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia dokonania zakupu.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Odpowiedni formularz znajduję się w sekcji „moje konto”

4. Konsument wypełnione oświadczenie powinien wysłać pocztą tradycyjną na adres Sklepu, razem z zakupionym towarem i potwierdzeniem zakupu.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

6. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym – nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Towarów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów.

8. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem w/w kwoty do chwili otrzymania Towarów z powrotem.

9. Koszty odesłania Towaru ponosi Kupujący.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów.

1. Konsument ma prawo złożyć reklamacje do 2 lat od dokonania zakupu lub przed końcem daty przydatności. Zależy które nastąpi wcześniej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sklepu. Do wypełnionego oświadczenia reklamacji (dostępne do pobrania na stronie Sklepu) dołączyć należy reklamowany towar oraz potwierdzenie zakupu www.pitaya.no zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. www.pitaya.no nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. www.pitaya.no podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić www.pitaya.no o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. www.pitaya.no zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest www.pitaya.no

2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych oraz. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

XI. Postanowienia końcowe.

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy www.pitaya.no a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.


2. wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej pitaya.no są i pozostaną wyłączną własnością Pitaya.no lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia pitaya.no lub danego właściciela praw własności intelektualnej.